อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

อำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในสถานีตำรวจ

อำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสอบสวน