สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

              สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวง มหาดไทยฉบับที่ 19  และ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 41 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 

ซึ่งมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 

 

               สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จึงเปิดทำการในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สน.ย่อยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 ได้ย้ายไปที่ทำการเลขที่ 200/227-280 หมู่ที่ 2 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการชั่วคราว และเมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2541 ได้ย้ายเข้าที่ทำการใหม่ เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนเป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Post-6
ข่าวสารกิจกรรม/ผลงาน

ขอเชิญท่านข้าราชการตำรวจ

ที่ทำงาน สน.ทุ่งสองห้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ร่วมประเมินแบบ IIT บุคคลภายใน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหน่วย

ขอเรียนเชิญประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ร่วมประเมิน OIT สำรวจความพึงพอใจ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการของ สน.ทุ่งสองห้อง

เชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ

ร่วมประเมิน EIT เพื่อเป็นข้อมูลในการ

เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต สน.ทุ่งสองห้อง

E-Service สำหรับประชาชน